ค่านิยามองค์การ "ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ "

  หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อัตรากำลัง สถิติ ติดต่อเรา
 

เช็คเมล์ m-society

เช็คเมล์ pocnara

   MSO-MENU


การจัดซื้อจัดจ้าง

          ข่าวอาเซียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

บทความ-วิชาการ

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

สมุดเยี่ยม

เอกสาร Download

ตู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

ตู้รับความเห็นกับหน่วยงานต่างๆ

ภารกิจหน่วยงาน


การสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

การจดทะเบียนคนพิการ

ารขออนุญาตจดทะเบียน
หอพัก

การขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก

การขอรับเงินอุดหนุนองค์การ
สวัสดิการสังคมภาคเอกชน

การสงเคราะห์กายอุปกรณ์

การสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

การสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยาก

การสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์

การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์

การสงเคราะห์ค่าจัดการศพฯ
ผู้สูงอายุ

ขอกู้เงินกองทุนคนพิการ

ขอกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ

รายงาน Online


ระบบ Back Office

ระบบ Online สตป.

ระบบบริการทางสังคม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

  ระบบสารสนเทศ 45
ฐานข้อมูล 32 ตัวชี้วัด

  ระบบ DPIS สลิปเงินเดือน

 

ผู้เข้าชม :Web Design Factory

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2556

        Search In WWW  Narathiwat.m-society.go.th


ข่าวกิจกรรม

 

                                                                                                           

        เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2558 นายนัฐพงศ์ ศิริชนะ  ได้เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี พ.ศ.2558 ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนปอเนาะดินนียะห์อิสลามมียะห์ หมู่ที่4 บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ภายในงานได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬา มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ และจำหน่ายสินค้าราคาถูก ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

 

 

            เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายกองเอง วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้เป็นประธานในการตรวจรับการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานและอาคารโรงนอน ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส และได้เชิญ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชานแดนใต้และนายศุภนัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมตรวจรับการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานและอาคารโรงนอนในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

          มื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีจัดงานวันปิยะมหาราช ปี 2557 ณ. ลานพระบรมรูปอนุเสาวรีย์ ร.5 สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กชายและบ้านพักฉุกเฉินจังหวัดเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย และได้เชิญนายกิตติพล กอบวิทยา ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดนราธิวาส ถวายพวงมาลาในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

   เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นายศุภนัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "มหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน" และกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ภายในงานได้มีการจัดแสดงชุด อาเซียนรวมใจ วงดนตรีจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน และได้มีการมอบใบประกาศตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ 2550 แก่เยาวชนจังหวัดนราธิวาส
 

 

 

     มื่อวันที่  9 เมษายน 2557 นายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในการจัดงาน วันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี2557 ณ ห้องประชุมผดุงประชา สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดนราธิวาส  ภายใต้แนวคิด “ขจัดอุปสรรค เปิดโอกาศสู่สังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" ภายในงานและมีการแสดงกิจกรรมของคนพิการและให้ความรู้ความเข้าใจสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ มีผู้เข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้ประมาณ 900 คน

 

 

 

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในการจัดงาน วันสตรีสากลประจำปี 2557 จังหวัดนราธิวาส ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ แนวคิดหลักในการจัดงานในปีนี้คือ “แตกต่างอย่างเข้าใจ สังคมไทยเสมอภาค”และมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น หน่วยงานดีเด่นและมีการจัดแสดงสินค้า OTOP แต่ละอำเภอ ได้มีผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 2,000 คน

 

 

 

            เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นราธิวาส ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์ทางสังคมและเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคมเพื่อรายงานการจัดเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบสำรวจ(อปท1) เพื่อวิเคราะห์และชี้สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดนราธิวาส กำหนดประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข การให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมและคุณภาพภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดนราธิวาส

 

 

            เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายนิธิวัชร์  จันทร์สังข์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนราธิวาสและได้มีมติจัดงานวันคนพิกาลสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2557 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมผดุงประชา สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดนราธิวาส และได้พิจารณากลั่นกรองอนุมัติเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทั้งหมดจำนวน 47 ราย  

 

 

 

         

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม พม.นราธิวาส

         รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น อาเซียน และกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก 
                                     (Japan Asian Oceania Student & Youth Exchange Program)
                     ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น  อาเซียน และกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก    (Japan Asian Oceania Student & Youth Exchange Program) ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม -๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒๒ คนแบ่งคัดเลือกเป็น ๒ กลุ่ม คื่อ ผู้สมัครทั่วไป จำนวน ๑๖ คน และผู้สมัครที่เป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจำนวน  ๖ คน ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอายุระหว่าง ๑๖-๒๕ ปีบริบูรณ์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารๆได้ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเข้าร่วมโครงการตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่นมาก่อน 
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ครอบครัว นายฮารง  บาโด ได้รับคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นและได้รับการพิจารณาเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ณ กรุงเทพมหานคร ในวันแห่งครอบครัวเดือนเมษายน 2557

หลักการแนวคิดและแนวทางการดำรงชีวิตของครอบครัวนี้คือ "พวก"
พ หมายถึง  พอเพียง   นำไปสู่ความพอเพียง
ว  หมายถึง  ไว้วาง       นำไปสู่การไว้วางใจ
ก  หมายถึง  กำลังทรัพย์นำไปสู่กำลังใจที่สร้างครอบครัว

 

โครงการสร้างเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการด้วยระบบออนไลน์

         ด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.)ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ จัดทำโครงการ "สร้างเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการด้วยระบบออนไลน์" เพื่อสงเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำ และเกิดการจ้างงานคนพิการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคนพิการที่ต้องการงานทำ และหน่วยงานที่ต้องการจ้างงานคนพิการเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น วิจัย โดยจัดทำเว็บไซต์ www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.com เพื่อให้คนพิการ นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐบันทึกข้อมูล และระบบจะเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคนพิการและสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งแจ้งข้อมูลตำแหน่งงานให้แก่คนพิการ

 

โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาด ประจำปี 2557

           ด้วยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส กำหนดดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาด ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการขาขาดสามารถเข้าสู่สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับคนพิการขาขาด และจังหวัดได้ให้นายอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการสำรวจผู้พิการขาขาด รายใหม่และรายเก่าที่มีขาเทียมแล้วแต่ชำรุด ต้องการแก้ไข/เปลี่ยนใหม่ (ทุกระดับ ทุกวัย ทุกสิทธิ์) โดยสามารถแจ้งชื่อที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ทุกอำเภอ 

 

 

 ข่าวบริการ

 

 

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ประกาศหาญาติของบุคคลตามภาพ ชายไทยไม่ทราบชื่อ ผอมสูง ประมาณ 170 ซม. สามารถเขียนภาษาไทยเป็นวลีได้หลายคำ ผิวดำ-แดง มีตำหนิที่นิ้วหัวแม่มือขวา
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 

 

 


ศูนย์กลางรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งแบาะแสปัญหาทางสังคม             ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ              ศูนย์กลางในการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์                    โทร 1 3 0 0             กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์             กทม.  1 0 1 0 0        


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
บริเวณศูนย์ราชการ
อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 7353 2105-6
www.narathiwat.m-society.go.th  E-mail : narathiwat@m-society.go.th