สวัสดีปีใหม่ 2562

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อให้เงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้มีรายได้ในการดำรงชีพเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
old-212x300

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

 

 

img174img173

 

 

 เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

IMG_7267IMG_7277IMG_7266IMG_7249IMG_7301

เมื่อวันที่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ ๒ ได้ลงพื้นที่ ตรวจราชการและตรวจเยี่ยม หน่วยงานในสังกัดพม.อิทิเช่น สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส บ้านพักเด็กและครอบครัว ศุนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับนางสาวซาร่า บินเย๊าะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒ และคณะ โดยมี นายสายัณห์ วาบา ผู้ปกครองนิคมสร้างคนเองสุคิริน นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส นางอาตีกะ จรัลศาสตร์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองศรีสาคร นายมูฮัมหมัดสากี มูซอ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว และนายประยูร อุ้ยหา ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาสและข้าราชการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมการตรวจดังกล่าว ทั้งนี้นายอภิชาต อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ มีกำหนดการตรวจราชการ รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ของ พม.ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนราธิวาส

นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขต 8 และคณะ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดนราธิวาส

IMG_3969 IMG_3941 IMG_3937 IMG_3934

วันที่ 21 มีนาคม 2559 เขต 8 และคณะ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อ พร้อมฟังปัญหา อุปสรรคในการปฎิบัติงาน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ แและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ ณ ห้องศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส และจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปตรวจและเยียมโครงการเคหะที่อำเภอสุไหงโกลก ที่จังหวัดได้หารือทางกระทรวงที่ขอใช้พื้นที่ฯ ที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ