ค่านิยมองค์การ " ร่วมมือ รวมใจ รวมพลัง สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ "

  หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อัตรากำลัง สถิติ ติดต่อเรา
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่และบทบาทภารกิจ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคม และ เศรษฐกิจ เพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2. ประสาน และจัดทำแผน โครงการ และกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง

3. ส่งเสริม และประสานการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน

5. ส่งเสริม ประสานงานและดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

6. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ รณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

ศูนย์กลางรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งแบาะแสปัญหาทางสังคม             ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ              ศูนย์กลางในการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์                    โทร 1 3 0 0             กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์             กทม.  1 0 1 0 0        


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
บริเวณศูนย์ราชการ
อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 7353 2105-6
www.narathiwat.m-society.go.th  E-mail : narathiwat@m-society.go.th