Logo

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส   ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชม ... www.narathiwat.m-society.go.th  ด้วยความยินดียิ่ง ...

 

การบริการประชาชน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
ชื่อเรื่อง / คำขอ
เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 
   

1. การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯ

 ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสมาคมฯ ประจำท้องที่ จังหวัดที่ตั้งอยู่  เอกสารประกอบอย่างละ 2 ชุดประกอบด้วย

1. คำขอจดทะเบียนสมาคมฯ (สฌ.1)

2. ข้อบังคับสมาคมฯ (3ชุด)

3.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง

4. แผนผังแสดงที่ตั้งสำนักงานฯ

5. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่

6 เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล

 3 วัน

ค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียน

100 บาท

ค่าใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฯ

(หลังนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว)

500 บาท

 

2. การจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัว กรรมการสมาคมฯ

เอกสารประกอบเรื่องอย่างละ 2 ชุด ประกอบด้วย

1. คำขอจดทะเบียนตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ (สฌ.6)

2.รายงานการประชุมใหญ่ที่มีมติของที่ประชุม

3. แบบประวัติกรรมการ (สฌ.2) พร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป

4. หลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน

2 วัน

ค่าธรรมเนียม

50 บาท

 3. การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสมาคมฯ ประจำท้องที่ ซึ่งสำนักงานสมาคมฯ ตั้งอยู่ เอกสารประกอบด้วย

1. แบบคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ (สฌ.4) (2 ชุด)

2. รายงานการประชุมใหญ่ที่มีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ (1ชุด)

3. ข้อบังคับของสมาคมฯ เฉพาะส่วนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม (1 ชุด)

 3 วัน

ค่าธรรมเนียม

50 บาท

 4. การจดทะเบียนเลิกสมาคมฯ กรณีสมาคมขอเลิก

 ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสมาคมฯ ประจำท้องที่ซึ่งสมาคมฯ ตั้งอยู่เอกสารประกอบด้วย

1. แบบคำขอเลิกสมาคมฯ (ส.ฌ.10) (1 ชุด)

2. รายงานการประชุมที่มีมติให้เลิกสมาคมฯ

 3. ข้อบังคับสมาคมฯ และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฯ (แบบ ส.ฌ.2) คืนนายทะเบียน

3 วัน

ค่าธรรมเนียม

25 บาท

 5. การจดทะเบียนตั้งผู้ชำระบัญชี

ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสมาคมฯ ประจำท้องที่ซึ่งสำนักงานสมาคมฯ ตั้งอยู่ เอกสารประกอบด้วย (อย่างละ 2 ฉบับ)

1. หลักฐานของผู้ชำระบัญชี (ส.ฌ.11)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. สำเนาคำสั่งเลิกสมาคม

 3 วัน

ไม่มี

6. การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

    ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสมาคมฯ ประจำท้องที่ซึ่งสำนักงานสมาคมฯ ตั้งอยู่เอกสารประกอบด้วย (เอกสาร 2 ฉบับ)

1. คำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีสมาคมฯ (ส.ฌ.14)

 2. รายงานการชำระบัญชี (ส.ฌ.13) พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ในการชำระบัญชี

1 วัน

ค่าธรรมเนียม

25 บาท

 7. การออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯ

กรณีใบสำคัญสูญหาย หรือถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสมาคมฯ  ประจำท้องที่ ซึ่งสมาคมฯ ตั้งอยู่เอกสารประกอบด้วย

1. คำขอออกแบบใบแทนใบสำคัญ (ส.ฌ.8)

2.สำเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงาน
สอบสวน

กรณีใบสำคัญชำรุดในสาระสำคัญ

1. คำขอออกแบบใบแทนใบสำคัญ (ส.ฌ.8)

2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนที่เหลืออยู่

 3 วัน

ค่าธรรมเนียม

100 บาท

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่  :-  กลุ่มการพัฒนาสังคม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

TOP

เช็ค mail     :     M-society  Pocnara    Kunmail   Hotmail   Yahoo! - Thaimail - Chaiyo - Maildozy

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : narathiwat@m-society.go.th

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดนราธิวาส  หมู่ 8  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000

โทร. 0 7353 2105 โทรสาร 0 7353 2106

nara34@pocnara.go.th